fbpx
Dospel lider wentylacji wentylatorów central

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW CAR RENTAL WPROWADZONY W DNIU 30.06.2022 r.

§ 1
ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zw. dalej „Regulaminem”) został wydany przez DOSPEL sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Głównej 188, 42-280 Częstochowa, posiadająca NIP: 5732477394, REGON: 151991019, Kapitał zakładowy 4.022.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000052747, reprezentowana przez Sebastiana Myśliwiec – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Wynajmującym. DOSPEL sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Częstochowie jest właścicielem nazwy handlowej CAR RENTAL.
2. Regulamin określa w szczególności warunki najmu samochodów, które są zawierane przez Wynajmującego w ramach prowadzonej przez niego wypożyczalni samochodów w każdy sposób i z dowolnym Najemcą, chyba że umowa ramowa zawarta z Najemcą stanowi inaczej. Jeżeli zachodzi sprzeczność między Regulaminem a umową najmu, strony są związane warunkami umowy najmu.
3. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Wynajmującego uzależniony jest od wybranego przez Najemcę pakietu usług dostępnych w ramach oferty najmu pojazdów.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a. Najemcy – należy przez to rozumieć stronę umowy najmu samochodu zawartej z Wynajmującym w ramach prowadzonej przez Wynajmującego Wypożyczalni Samochodów, inną niż Wynajmujący lub osobę, która złożyła rezerwację samochodu poprzez e-mail, telefonicznie, osobiście w siedzibie Spółki Wynajmującego lub poprzez stronę internetową https://dospel.com/carrental/ ,
b. Użytkowniku – należy przez to rozumieć Najemcę, a także każdą inną osobę fizyczną, którą Najemca wskazał w umowie najmu jako osobę upoważnioną do prowadzenia samochodu,
c. Formie dokumentowej – należy przez to rozumieć formę dokumentową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (art. 772-773 k.c.), w tym zwłaszcza dokumenty w formie pisemnej, SMS, email, lub nagrane rozmowy telefoniczne.
d. Tabeli Opłat – należy przez to rozumieć zestawienie opłat stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu.
e. Dzień Roboczy – dzień inny niż sobota, niedziela i inny niż dzień ustawowo wolny od pracy.
f. Rezerwacja – oświadczenie woli Najemcy składane za pomocą e-maila, telefonicznie, osobiście w siedzibie Spółki Wynajmującego lub poprzez stronę internetową https://dospel.com/carrental , i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Wynajmującym.

§ 2
NAJEMCA

1. Najemcą samochodu może zostać:
a. Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, przedstawiła Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub paszport, a także kartę kredytową o okresie ważności dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia umowy najmu samochodu i jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeśli zawiera umowę najmu samochodu w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz przedstawiła Wynajmującemu aktualny wydruk z tejże Ewidencji,
b. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, której właściwie umocowany reprezentant zawierający umowę najmu samochodu w jej imieniu przedstawił ważny dowód osobisty lub paszport oraz dowód swojego umocowania do zawarcia umowy najmu, chyba że umocowanie to wynika z wpisu do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez sąd powszechny lub organ administracji publicznej.
2. Samochód będący przedmiotem najmu może być prowadzony wyłącznie przez Najemcę lub Użytkownika wskazanych w Umowie najmu samochodu. Najemca osobiście ponosi odpowiedzialność za działanie innych kierowców prowadzących samochód będący przedmiotem najmu identycznie jak za swoje.
3. Umowa najmu przewiduje wskazanie jednego użytkownika w cenie najmu. Wskazanie każdego kolejnego użytkownika jest płatne zgodnie z Tabelą opłat.
4. Kierujący samochodem Najemca lub Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.
5. W czasie użytkowania samochodu będącego przedmiotem najmu Najemca oraz Użytkownik jest zobowiązany do:
a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych w ramach dokonywania ewentualnej kontroli ruchu drogowego przez uprawnione do tego służby (prawo jazdy, dokument potwierdzający najem samochodu);
b. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą z dochowaniem szczególnej staranności (każdorazowe zamykanie samochodu, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów i kluczyków, niepozostawianie w samochodzie cennych przedmiotów, w szczególności laptopa, telefonu, aparatu, sprzętu elektronicznego lub bagażu);
c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem codziennej obsługi samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie stanu oraz ciśnienia w oponach, prawidłowego działania świateł);
d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz dokumentacji samochodu;
e. Utrzymywaniu samochodu w należytej czystości, a także korzystania z samochodu zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji;
f. Przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
6. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla Użytkownika, obowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o ww. odwołaniu upoważnienia.

§ 3
REZERWACJA USŁUGI

1. Najemca ma możliwość dokonania Rezerwacji samochodu za pośrednictwem e-maila, telefonicznie, osobiście w siedzibie Spółki Wynajmującego lub poprzez stronę internetową https://dospel.com/carrental/
2. Rezerwacja uwzględnia stawki opłat za najem pojazdów i usługi dodatkowe ustalone na dzień złożenia Rezerwacji.

§ 4
REALIZACJA ZLECENIA

1. Warunkiem przystąpienia przez Wynajmującego do realizacji Usługi najmu samochodu jest spełnienie poniższych przesłanek:
a. Pozytywne zweryfikowanie danych podanych w rezerwacji przez Najemcę,
b. Zaakceptowanie przez Najemcę Regulaminu, którego treść dostępna jest na stronie internetowej https://dospel.com/carrental/
c. Spełnienie warunków określonych w pkt. II art. 4 Regulaminu,
d. Podanie danych karty płatniczej,
e. W przypadku dokonywania płatności przelewem – uznanie kwoty przelewu na rachunku bankowym Wynajmującego.
2. Umowa najmu samochodu zostaje zawarta przed wydaniem pojazdu, poprzez podpisanie jej przez Najemcę, Najemców lub prawidłowo umocowanego Użytkownika oraz właściwie umocowanego przedstawiciela Wynajmującego.
3. Najemca jest zobowiązany do odbioru pojazdu będącego przedmiotem najmu w siedzibie Spółki – ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, chyba że w Rezerwacji uzgodniono inaczej. Odbiór pojazdu w innym miejscu może nastąpić po uzgodnieniu z Wynajmującym czasu i miejsca odbioru oraz opłaty należnej Wynajmującemu w związku z takim odbiorem.
4. Najemca otrzymuje samochód czysty, sprawny technicznie oraz z pełnym zbiornikiem paliwa i z kompletnym wyposażeniem obejmującym przede wszystkim kluczyki według protokołu wydania i zobowiązany jest do zwrotu samochodu w takim samym stanie i kompletności. Najemca jest zobowiązany odebrać samochód osobiście lub przez Użytkownika, chyba że zapisy odrębnych umów stanowią inaczej. Odbierając samochód Najemca lub upoważniony przez niego do odbioru samochodu Użytkownik jest zobowiązany do okazania ważnego dowodu osobistego i prawa jazdy.
5. Wynajmujący ma prawo do wykonywania skanów lub fotokopii dowodu osobistego oraz prawa jazdy Najemcy i innych dokumentów niezbędnych do realizacji umowy najmu pojazdu dla celów realizacji umowy najmu, w tym w szczególności ze względu na:
a. wykorzystywanie danych klienta zgodnie z postanowieniami pkt. XI,
b. wykorzystywanie danych klienta na potrzeby ewentualnego postępowania mandatowego,
c. wykorzystywanie danych klienta na potrzeby ewentualnego postępowania związanego z dochodzeniem roszczeń Wynajmującego wynikających z zawartej z Klientem umowy najmu,
6. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że w samochodzie zamontowane jest urządzenie monitorujące GPS.
7. W przypadku braku możliwości dostarczenia Najemcy samochodu zgodnego ze złożoną przez niego Rezerwacją, Wynajmujący zachowuje prawo do dostarczenia innego samochodu w tej samej klasie, z tym zastrzeżeniem, że do rozliczenia czynszu najmu zostanie zastosowana stawka zgodnie z którą Najemca dokonał rezerwacji, co nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wynajmującego.
8. Najemca we własnym zakresie ponosi koszty paliwa, płynów eksploatacyjnych (w tym oleju silnikowego, płynu do spryskiwaczy, płynu hamulcowego itp.) oraz naprawy lub wymiany ogumienia, a także koszty parkowania, przejazdów płatnymi odcinkami dróg, mandatów i kar administracyjnych oraz inne zobowiązania powstałe w okresie trwania najmu, związane bezpośrednio z użytkowaniem pojazdu. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na udostępnienie uprawnionym instytucjom jego danych osobowych w przypadku otrzymania przedmiotowego wezwania na okoliczność ujawnienia wykroczenia drogowego lub wezwania do uregulowania opłat lub kar administracyjnych powstałych w czasie trwania najmu samochodu.
9. Przemieszczanie się samochodem będącym przedmiotem najmu poza granicami Polski jest dopuszczalne wyłącznie jeśli Wynajmujący wyraził na to zgodę i tylko na obszarze krajów Unii Europejskiej. W przypadku nieuprawnionego wyjazdu za granicę Polski Najemca ponosi wszystkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem, kradzieżą oraz zwrotem samochodu do Wynajmującego w pełnej ich wysokości.
10. Zgoda na przemieszczanie się samochodem będącym przedmiotem najmu poza granicami Polski jest wydawana przez Wynajmującego poprzez wysłanie wiadomości email o stosownej treści lub wystawienie dokumentu w formie papierowej.
11. Za udzielenie przez Wynajmującego zgody na przemieszczanie się samochodem będącym przedmiotem najmu poza granicami Polski Najemca uiszcza opłatę zgodną z Tabelą Opłat.
12. W przypadku użytkowania samochodu w ramach najmu poza granicami Polski, jeżeli przepisy państw, na terytorium których przemieszcza się Użytkownik wymagają dodatkowego wyposażenia lub dostosowania samochodu, koszty związane z tym obciążają bezpośrednio i w pełnej wysokości Najemcę na co Najemca wyraża zgodę wnioskując o wyrażenie zgody na korzystanie z samochodu poza granicami Polski.
13. Niezależnie od innych zapisów Regulaminu kategorycznie zabronione jest przemieszczanie się samochodem będącym przedmiotem najmu do Rosji, Ukrainy, Mołdawii oraz krajów, na terenie których toczą się walki zbrojne.
14. Zabronione jest palenie tytoniu oraz używanie elektronicznych inhalatorów nikotyny (tzw. e-papieros) w samochodzie będącym przedmiotem najmu, holowania nim innych pojazdów, dokonywanie przeróbek, tuningu, udział w wyścigach samochodowych i korzystanie z torów wyścigowych.
15. Z czynności wydania i zwrotu samochodu sporządzany jest przez upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego protokół podpisany przez przedstawiciela Wynajmującego i Najemcę. W przypadku odmowy przez Najemcę podpisania protokołu, przedstawiciel Wynajmującego jednostronnie sporządza i podpisuje protokół, umieszczając na nim uwagę o odmowie podpisania protokołu przez Najemcę.

§ 5
CZYNSZ NAJMU I OPŁATY

1. Czynsz należny za najem samochodu jest naliczany za jedną całą dobę lub za jeden miesiąc, natomiast dopuszczalna jest tolerancja w opóźnieniu zwrotu samochodu do jednej godziny, przy czym godzina zwrotu pojazdu jest wskazana na protokole.
2. Opłaty za najem oraz za usługi dodatkowe są pobierane z góry przed rozpoczęciem świadczenia usługi wg stawek obowiązujących w danym dniu zawarcia umowy, chyba że odrębne umowy z Najemcą stanowią inaczej.
3. O ile odrębne umowy między Najemcą i Wynajmującym nie stanowią inaczej, Wynajmujący pobiera kaucję stanowiącą zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego, w wysokości określonej w Tabeli Opłat lub w Umowie. Kaucja zostaje pobrana w gotówce przed wydaniem samochodu. Kaucja zostaje zwrócona niezwłocznie po właściwym zwrocie samochodu i prawidłowym wykonaniu umowy najmu.
4. Wszelkie opłaty za najem oraz usługi dodatkowe dokonywane są na podstawie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego lub gotówką w dniu odbioru samochodu.
5. W przypadku dokonywania płatności za pomocą przelewu bankowego, datą dokonania płatności jest data uznania rachunku bankowego Wynajmującego.
6. Umowa najmu jest zawierana z uwzględnieniem limitu przebiegu, jaki może wykonać Najemca lub bez limitu przebiegu. Jeżeli umowa najmu została zawarta z uwzględnieniem limitu przebiegu, a Najemca przekroczył przedmiotowy limit, jest on zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu opłaty za nadprzebieg w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat.

§ 6
ODWOŁANIE REZERWACJI

1. Najemca może w każdym momencie, przed rozpoczęciem Usługi, odwołać Rezerwację bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku gdy Rezerwacja zakładała podstawienie pojazdu poza teren miasta, w którym Wynajmujący posiada swój oddział, w takiej sytuacji Najemca może zostać obciążony równowartością czynszu za jedną dobę najmu.
2. O chęci odwołania Rezerwacji należy poinformować Wynajmującego telefonicznie pod numerem telefonu: +48 34 370 30 00 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail carrental@dospel.com , wskazując w wiadomości szczegóły rezerwacji i dane osobowe.
3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Najemcę drogą elektroniczną, Wynajmujący niezwłocznie prześle Najemcy na podany przez Najemcę adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odwołania Rezerwacji.
4. W przypadku odwołania Rezerwacji, gdy Usługa została opłacona, Wynajmujący zwraca Najemcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Najemcy o odwołaniu Rezerwacji wszystkie dokonane przez niego płatności, chyba że odwołanie Rezerwacji nastąpiło w terminie krótszym, niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Usługi, wówczas Wynajmujący zwraca Najemcy kwotę równą dokonanym płatnościom, a pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wartości korzystania z zamówionej Usługi przez jeden dzień roboczy. Zwrotu płatności Wynajmujący dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Najemcę użyte w pierwotnej transakcji.

§ 7
ZWROT POJAZDU

1. Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu będącego przedmiotem najmu w Siedzibie Spółki – ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, chyba że w umowie uzgodniono inaczej. Zwrot pojazdu w innym miejscu może nastąpić po uzgodnieniu z Wynajmującym czasu i miejsca zwrotu oraz wniesienia przez Najemcę opłaty należnej Wynajmującemu w związku z takim zwrotem.
2. Zwrot pojazdu po zakończeniu najmu jest możliwy tylko w godzinach pracy oddziału Wynajmującego, w którym zwrot ma zostać przeprowadzony. Zwrot samochodu poza godzinami pracy jest możliwy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Wynajmującego i ustaleniu warunków zwrotu. Jeżeli zwrot poza godzinami pracy oddziału odbywa się bez udziału przedstawiciela Wynajmującego, tj. przez pozostawienie samochodu, kluczy i dokumentów przez Najemcę we wskazanym miejscu, Najemca jest zobowiązany w ciągu 24 godzin od zakończenia najmu podpisać protokół zwrotu w oddziale, w którym go dokonał. W przeciwnym wypadku Wynajmujący jest uprawniony do jednostronnego sporządzenia protokołu zwrotu.
3. Punkt wynajmu Wynajmującego jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.
4. Najemca wynajmuje samochód na czas określony w umowie. W przypadku braku zwrotu pojazdu Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kosztów, jakie poniósł on w celu odzyskania samochodu. Możliwe jest przedłużenie najmu na wniosek Najemcy, na co musi wyrazić zgodę Wynajmujący. W przypadku przedłużenia najmu opłata za dalszy okres najmu jest naliczana wg ostatniej obowiązującej Najemcę ceny.
5. W przypadku niezwrócenia samochodu w terminie określonym w umowie najmu, lub/i nie uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu lub niezwrócenie się o taką zgodę do Wynajmującego, Najemca jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu opłatę w wysokości trzykrotności stawki dobowej za każdą rozpoczęta dobę.
6. Zamiar przedłużenia najmu musi zostać zgłoszony Wynajmującemu co najmniej na 12 godzin przed umownym terminem zakończenia najmu. Przedłużenie najmu wymaga zgody Wynajmującego, a w przypadku przedłużenia o co najmniej 2 doby konieczne jest uzgodnienie drogą elektroniczną na adres carrental@dospel.com lub w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Wynajmującego.
7. Brak zwrotu samochodu w ciągu 2 godzin od umownego zakończenia najmu lub wypowiedzenia umowy najmu złożonego przez Wynajmującego w trybie pkt. XVI art. 1-2 Regulaminu jest traktowany jako przywłaszczenie, co stanowi przestępstwo uregulowane w art. 284 Kodeksu karnego i zgłoszone zostaje Policji.
8. Najemca przyjmuje do wiadomości, że samochód będący przedmiotem najmu jest wyposażony w urządzenie umożliwiające unieruchomienie samochodu oraz, że Wynajmujący ma prawo do skorzystania z tej funkcjonalności w przypadku braku zwrotu samochodu w terminie umownego zakończenia najmu lub wypowiedzenia umowy najmu złożonego przez Wynajmującego w trybie pkt. XVI art. 1-2, bądź zwłoki w uiszczeniu płatności należnej za zakupione usługi.
9. Jeżeli do zapłaty czynszu najmu oraz innych opłat na podstawie odrębnych od umowy najmu umów zobowiązany jest operator assistance lub towarzystwo ubezpieczeniowe, a Najemca pomimo upływu przewidzianego umową okresu najmu nie zwrócił skutecznie samochodu zgodnie z zapisami Regulaminu, obowiązek zapłaty za każdą dodatkową dobę oraz opłat dodatkowych po okresie najmu uzgodnionego z operatorem assistance lub towarzystwem ubezpieczeniowym przechodzi na Najemcę. W takim przypadku Najemca jest zobowiązany uregulować z góry opłaty za każdą dodatkową dobę najmu oraz usługi dodatkowe, a umowa najmu ulega przedłużeniu wyłącznie o okres z góry opłacony. W przeciwnym wypadku zastosowanie znajdują uregulowania pkt. VII art. 7 i 8.
10. W przypadku wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju samochodu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez strony, niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 12 godzin.
11. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie bez zgody Wynajmującego ponosi Najemca w wysokości 4 zł za każdy km od ustalonego miejsca zwrotu samochodu do miejsca jego pozostawienia. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego Najemca ponosi koszt holowania do najbliższego autoryzowanego serwisu, w wysokości 8 zł za każdy kilometr. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8
NAPRAWY

1. Najemca jest zobowiązany do kontroli przebiegu samochodu w celu weryfikacji konieczności dokonania przeglądu serwisowego zgodnie z zaleceniami producenta oraz ważności okresowych badań technicznych. W przypadku niepoinformowania Wynajmującego przez Najemcę o konieczności wykonania czynności serwisowych, Najemca zostanie obciążony pełną kwotą za konieczne do wykonania czynności serwisowe oraz opłatą przewidzianą w Tabeli Opłat i ewentualnie kosztami naprawienia szkody. Najemca przyjmuje do wiadomości, że zakres tolerancji przebiegu Samochodu w zakresie wykonania przeglądów serwisowych wynosi 0 km i przegląd musi być wykonany w ściśle określonym terminie, który jest widoczny na desce rozdzielczej samochodu. Informacja o potrzebie wykonania przeglądu jest widoczna dla Najemcy 2000 km przed obowiązkowym przeglądem serwisowym. Nie wykonanie przeglądu w ww. terminie skutkuje utratą gwarancji samochodu, a Najemca jest obowiązany uiścić opłatę wg Tabeli Opłat.
2. W przypadku awarii samochodu, konieczności wykonania czynności serwisowych lub zaistnienia kolizji drogowej Najemca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Wynajmującego drogą telefoniczną na numer: +48 34 370 30 00. Pod wskazanym numerem telefonu uprawniony pracownik Wynajmującego przedstawi Najemcy instrukcje co do dalszego postępowania w zaistniałej sytuacji. Najemca nie jest uprawniony do samodzielnego kontaktu z warsztatami naprawczymi, zlecania czynności serwisowych oraz podpisywania i odbioru faktur.
3. Najemca odpowiada za uszkodzenia pojazdu wobec Wynajmującego, chyba że uszkodzenie takie powstało nie z jego winy i wskazany jest sprawca, który przyznał się do dokonania danego uszkodzenia w stosownym oświadczeniu lub została sporządzona na tą okoliczności notatka policji. W szczególności Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z niewystarczającej ilości oleju w silniku lub skrzyni biegów, braku płynu hamulcowego, płynu chłodzącego, niewłaściwego ciśnienia w oponach, przekroczenia dopuszczalnej ładowności oraz z tytułu wszystkich innych okoliczności będących konsekwencją niewłaściwego korzystania z samochodu wbrew zaleceniom producenta, instrukcji obsługi czy obowiązującym przepisom prawa.
4. W przypadkach określonych w pkt. VIII art. 3 oraz w szczególności w przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu, zużycia samochodu wewnątrz lub na zewnątrz w stopniu wykraczającym poza zakres wynikający z normalnej eksploatacji, szkód powstałych z niewłaściwej eksploatacji, jak też w przypadku uszkodzenia lusterek, reflektorów, drobnych uszkodzeń karoserii, zwrotu brudnego samochodu oraz utraty wartości samochodu na skutek wypadku, gdy jego przyczyna leżała po stronie Najemcy lub innej osoby, której Najemca powierzył samochód albo dokonania przeróbek w pojeździe, a także utraty lub zagubienia elementów wyposażanie bądź dokumentów, Wynajmującemu przysługuje prawo dokonania napraw wymienionych szkód i obciążenia tymi kosztami Najemcy.
5. W przypadku, gdy koszty zdarzenia, o którym mowa w pkt. VIII art. 3 zostały ujęte w Tabeli Opłat, naprawienie szkody polega na zapłacie Wynajmującemu przez Najemcę odpowiedniej opłaty w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat. W innych przypadkach Wynajmujący przedstawi Najemcy odrębny kosztorys naprawienia szkody, którego wartość Najemca jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu na podstawie wystawionej faktury w terminie 7 dni od jej otrzymania.
6. W przypadku wystąpienia kolizji drogowej, wypadku, włamania lub kradzieży samochodu Najemca jest zobowiązany każdorazowo wezwać na miejsce policję oraz dopilnować, aby został sporządzony protokół z miejsca zdarzenia. Za wyrażoną każdorazowo indywidualną zgodą Wynajmującego możliwe jest odstąpienie od powyższej zasady w przypadku drobnych szkód likwidowanych z polisy autocasco.
7. W przypadku wystąpienia kolizji drogowej, wypadku, włamania lub kradzieży samochodu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o zaistniałym fakcie Wynajmującego zgodnie z zasadami określonymi w pkt. VIII art.2, udzielenia Wynajmującemu wszelkich wymaganych informacji i dostarczenia dokumentów koniecznych do procesu likwidacji szkody oraz ścisłego realizowania instrukcji Wynajmującego w powyższym zakresie. W przypadku niedopełnienia przez Najemcę formalności związanych ze zgłoszeniem szkody, Wynajmującemu przysługuje prawo do obciążenie Najemcy pełną kwotą kosztów naprawienia szkody.
8. Najemca nie jest uprawniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego pojazdu bez pisemnej zgody Wynajmującego pod rygorem nieważności.

§ 9
OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

1. W przypadku unieruchomienia samochodu będącego przedmiotem najmu na okres dłuższy niż 8 godzin, Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić Najemcy samochód zastępczy o ile będzie dysponował pojazdem, który będzie mógł podstawić Najemcy. Za czas oczekiwania na samochód zastępczy lub unieruchomienia samochodu trwającego powyżej 8 godzin Najemca nie uiszcza czynszu najmu, co oznacza, że o ustaloną proporcjonalnie kwotę zostanie pomniejszona faktura wystawiona Najemcy przez Wynajmującego, a Wynajmujący przedmiotową różnicę zwróci Najemcy przelewem na rachunek bankowy.
2. Wynajmujący ma prawo odmówić udostępnienia samochodu zastępczego w trybie pkt. IX ust. 1, jeśli powodem miałaby być powtórna szkoda komunikacyjna w ramach tej samej umowy najmu. W takim przypadku Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie pkt. XVI art. 1.
3. Wynajmujący odpowiada wobec Najemcy za prawidłowe wykonanie umowy najmu. W zakresie odpowiedzialności Wynajmującego mieszczą się wady pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zapisami Kodeksu cywilnego, jak również z postanowieniami umowy i Regulaminu.

§ 10
UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

1. Samochody będące przedmiotem najmu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie są objęte ubezpieczeniem OC i AC na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Wynajmującego z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia pojazdów są udostępniane na wniosek Najemcy.
3. Najemca jest zobowiązany przestrzegać postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia.
4. W przypadku udostępnienia pojazdu innym osobom Najemca jest zobowiązany do poinformowania osoby kierującej pojazdem o zobowiązaniach wynikających z pkt. X art. 3.
5. Pokrycie szkody na podstawie ubezpieczenia nie nastąpi w zakresie szkód nieobjętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela i w zakresie szkód niezgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi w sposób pozwalający na wypłatę odszkodowania.
6. Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ponosi odpowiedzialność jeżeli szkoda została wyrządzona z winy Najemcy, osoby, której powierzył przedmiot najmu lub z winy pasażerów, osobom trzecim bądź Wynajmującemu w trakcie trwania umowy najmu i w związku z użytkowaniem przedmiotu najmu.

§ 11
DANE NAJEMCY / UŻYTKOWNIKA

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: ,,RODO”), a także ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992) do dnia utraty jej mocy obowiązującej, a następnie regulacje krajowe uchwalone w celu realizacji RODO, Najemca i Użytkownik wyrażają zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez Wynajmującego, będącego Administratorem danych osobowych.
2. Kontakt z Inspektorem Bezpieczeństwa Informacji/Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: carrental@dospel.com.
3. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współpracujące z Administratorem w świadczeniu przez niego usług na rzecz Najemcy i Użytkownika, w szczególności w zakresie serwisu, napraw i ubezpieczenia.
4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika i Najemcę ma charakter dobrowolny, jednakże niezbędne jest do wykonania umowy zawieranej z Administratorem.
5. Użytkownik i Najemca mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Najemca i Użytkownik mają prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zakończenia świadczenia usług w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, nie więcej niż przez okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
8. Najemca nie może dokonywać potrącenia swoich wierzytelności wobec Wynajmującego z wierzytelnościami Wynajmującego względem Najemcy.

§ 12
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje Najemca może składać telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres carrental@dospel.com .
2. Wynajmujący rozpoznaje reklamacje z uwzględnieniem przepisów kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93), w szczególności art. 659 i n. oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich złożenia a w przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych informacji od Najemcy – w terminie 14 dni od przekazania wnioskowanych informacji przez Najemcę.

§ 13
OBOWIĄZYWANIE UMOWY

Umowa zawarta jest na czas określony i trwa co najmniej przez okres na jaki pierwotnie Najemca zawarł umowę z Wynajmującym. Umowa może ulec przedłużeniu w drodze aneksu do umowy lub przedterminowemu zakończeniu w wypadkach określonych w Regulaminie lub umowie.

 

§ 14
NAJEM SAMOCHODU Z OC SPRAWCY I ASSISTANCE

1. W przypadku najmu samochodu zastępczego z OC sprawcy Najemca jest zobowiązany najpóźniej w momencie odbioru samochodu dostarczyć Wynajmującemu: pełnomocnictwo do rozliczenia kosztów najmu z ubezpieczycielem sprawcy, kopię oświadczenia sprawcy kolizji lub kopię notatki policyjnej potwierdzającą odpowiedzialność sprawcy, dane polisy OC sprawcy (nr polisy, imię i nazwisko sprawcy, PESEL, adres sprawcy), kopię dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu, kopię dowodu osobistego Najemcy, kopię prawa jazdy Najemcy, kopię zlecenia naprawy uszkodzonego pojazdu wystawionego przez warsztat samochodowy realizujący naprawę, numer zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi sprawcy.
2. Najem samochodu zastępczego z OC sprawcy jest realizowany przed podstawienie samochodu klasy nie wyższej niż pojazd, który został uszkodzony.
3. Najem samochodu zastępczego z OC sprawcy lub w ramach Assistance kończy się z upływem okresu, na jaki został autoryzowany przez ubezpieczyciela sprawcy szkody z OC lub operatora Assistance. Wynajmujący niezwłocznie poinformuje Najemcę o braku autoryzacji dalszego korzystania z samochodu zastępczego w ramach OC sprawcy lub Assistance, wzywając Najemcę do niezwłocznego zwrotu samochodu, nie później jednak niż ostatniego dnia autoryzowanego przez ubezpieczyciela sprawcy szkody z OC lub operatora Assistance bądź do złożenia oświadczenia o przedłużeniu umowy najmu na dalszy okres wskazany przez Wynajmującego na podstawie przewidywanego technologicznego czasu naprawy samochodu, wynikającego z kalkulacji naprawy lub o inny okres wskazany przez Najemcę. Do dalszego korzystania z samochodu będącego przedmiotem najmu po cofnięciu autoryzacji przez ubezpieczyciela sprawcy szkody z OC lub operatora Assistance stosuje się odpowiednio przepisy pkt. VII art. 4-9 Regulaminu.
4. Najem samochodu z Assistance zlecony przez ubezpieczyciela lub asystora, w ramach którego ubezpieczyciel lub asystor udziela gwarancji płatności, umowa najmu podlega odrębnym ustaleniom wynikającym z umów między Wynajmującym a zleceniodawcą. Jeżeli zachodzi sprzeczność między Regulaminem a umową między Wynajmującym i zleceniodawcą najmu określonym w zdaniu poprzednim, pierwszeństwo mają zapisy umowy.
5. Najemca jest zobowiązany do współdziałania z Wynajmującym w zakresie spraw obejmujących rozliczenie kosztów najmu z ubezpieczycielem sprawcy szkody z OC.
6. W przypadku odmowy wypłaty przez ubezpieczyciela sprawcy szkody z OC przysługujących Wynajmującemu należności z tytułu najmu samochodu zastępczego, Najemca jest zobowiązany do ich zapłaty w terminie 7 dni od dnia wezwania. Powyższe postanowienie dotyczy również sytuacji wycofania pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. XV art. 1.

§ 15
ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Wynajmującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy najmu w każdej chwili w trybie natychmiastowym przy zachowaniu Formy dokumentowej, jeżeli Najemca narusza istotne postanowienia umowy najmu lub Regulaminu, w szczególności jeśli używa przedmiotu najmu niezgodnie z przeznaczeniem, naraża przedmiot najmu na utratę lub uszkodzenia albo narusza pkt. IV art. 9 Regulaminu dot. podróży zagranicznych. W przypadku wypowiedzenia umowy najmu złożonego przez Wynajmującego w trybie niniejszego art. Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwunastu godzin od złożenia wypowiedzenia
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu, kaucji lub jakichkolwiek innych należności wynikających z umowy najmu lub Regulaminu przez Najemcę, Wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie przewidzianym w art. poprzednim oraz obciążenia Najemcy odsetkami za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
3. W przypadku odstąpienia Najemcy od umowy najmu lub wypowiedzenia umowy najmu przez Wynajmującego z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu opłaty w wysokości 300% stawki dobowej czynszu najmu tytułem przedterminowego zakończenia umowy najmu.
4. W przypadku Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w przypadku opisanym w zdaniu poprzednim, Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu opłaty w wysokości dobowej stawki czynszu tytułem przedterminowego zakończenia umowy najmu.

§ 16
ZMIANA REGULAMINU

1. Wynajmujący jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny.
2. O jednostronnej zmianie Regulaminu Wynajmujący informuję Najemcę przesyłając wiadomość na aktualnie posiadany adres e-mail Najemcy. Zmiana jest skuteczna od dnia wskazanego w wiadomości przesłanej przez Wynajmującego. Najemca może nie wyrazić zgody na zmianę przesyłając stosowną informację na adres siedziby Wynajmującego w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie od Wynajmującego. Brak wyrażenia zgody przez Najemcę na zmianę stanowi wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Brak wypowiedzenia się przez Najemcę traktowane jest jako akceptacja nowych postanowień Regulaminu.
3. Zmiana danych Wynajmującego, w tym danych kontaktowych, nie stanowi zmiany Regulaminu i umowy.

§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zapłata kar umownych czy innych odszkodowań lub opłat umownych wynikających z umowy i Regulaminu nie wyłącza prawa Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość takich kar czy odszkodowań lub opłat na zasadach ogólnych.
2. Najemca nie może, bez uprzedniej zgody Wynajmującego zastrzeżonej pod rygorem nieważności, przenieść całości lub części praw lub obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.
3. Wynajmujący jest uprawniony do przeniesienia całości lub części praw lub obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich na co Najemca wyraża zgodę akceptując umowę lub akceptując Regulamin.
4. Jeśli termin zastrzeżony w umowie nie wskazuje, czy chodzi o dni robocze czy kalendarzowe, liczą się dni kalendarzowe.
5. Jeżeli poszczególne postanowienia umowy lub Regulaminu okażą się nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia pozostają w mocy. Wynajmujący i Najemca zobowiązują się zastąpić postanowienia nieważne lub bezskuteczne innymi w taki sposób, aby jak najpełniej wypełnić cel umowy.
8. Wynajmujący zobowiązuje się do: a. przetwarzania danych osobowych w tajemnicy zgodnie z przepisami krajowymi, a także RODO; b. zabezpieczenia powierzonych danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniając tym samym stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych; c. zachowania należytej staranności podczas przetwarzania wszelkich danych osobowych.
9. Dane Najemcy i Użytkownika mogą być przekazane kontrahentom Wynajmującego, z pomocą których wykonuje on umowę, osobom lub podmiotom, które obsługują Wynajmującego prawnie, podatkowo lub księgowo, podmiotom z pomocą których Wynajmujący dochodzi roszczeń, podmiotom którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla powadzenia działalności przez Wynajmującego.
10. W razie zmiany danych podanych Wynajmującemu Najemca i Użytkownik poinformuje Wynajmującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistniałej zmiany, w formie mailowej na adres e-mail: carrental@dospel.com lub w formie pisemnej dostarczonej do siedziby Wynajmującego.
11. Jeżeli Najemca i Użytkownik nie poinformuje Wynajmującego o zmianie adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu w terminie określonym w punkcie poprzednim, Wynajmujący przesyła korespondencję oraz kontaktuje się z Najemcą i Użytkownikiem zgodnie z dotychczas wskazanym adresem do korespondencji, adresem poczty elektronicznej lub numerem telefonu. Korespondencja doręczona zgodnie z postanowieniem zdania poprzedniego, uważa się za prawidłowo doręczoną.
12. Wynajmujący jest uprawniony do podjęcia kontaktu telefonicznego z Najemcą i Użytkownikiem w celu potwierdzenia zmiany danych. W takim przypadku zmiana danych nie będzie skuteczna wobec Wynajmującego do czasu uzyskania tego potwierdzenia.
13. Najemca i Użytkownik ma prawo dostępu do treści udostępnionych Wynajmującemu danych, a także ich poprawiania.

§ 18
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wynajmujący ponosi wobec Najemcy odpowiedzialność za wykonanie umowy najmu, w tym za wady pojazdu, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, postanowieniami umowy i Regulaminu. 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności:
a. Za szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji pojazdu przez Najemcę i Użytkownika,
b. Za szkody wynikające z wad tkwiących w pojeździe, w tym nieuprawnionej ingerencji w pojazd i niewłaściwego użytkowania,
c. Za szkody spowodowane siłą wyższą,
d. Za szkody spowodowane przez osoby nieuprawnione lub Użytkownika, któremu Najemca powierzył użytkowanie pojazdu.
e. Za rzeczy pozostawione i przewożone przez Najemcę i Użytkownika lub osoby trzecie w przedmiocie najmu.
6. Umowa oraz wynikające z niej zobowiązania podlegają polskiemu prawu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
7. Wszelkie spory wynikające z Umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla Wynajmującego a jeżeli Najemcą jest osoba fizyczna według właściwości wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących.
8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

Załącznik – Tabela Opłat.

TABELA OPŁAT
Podane ceny uwzględniają podatek VAT.

Opłata za uszkodzenie samochodu, którego naprawa nie jest pokrywana z OC sprawcy zdarzenia 2 500,00 PLN
Opłata administracyjna za likwidację szkody całkowitej lub kradzieżowej z AC 3 500,00 PLN
Opłata za zwrot samochodu z uszkodzoną szybą 1.500,00 PLN
Opłata za uszkodzenie opony 200,00 PLN + koszt zakupu opony
Opłata za brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy lub naklejki rejestracyjnej na szybie 320,00 PLN
Opłata za brak kluczyka lub pilota do centralnego zamka 1.000,00 PLN
Opłata za każdy dzień przestoju samochodu spowodowany utratą dokumentów lub kluczyków związanych z koniecznością ich odtworzenia 100,00 PLN
Opłata za brak dekielka felgi aluminiowej 150,00 PLN
Opłata za brak dokumentów technicznych: książki gwarancyjnej, instrukcji obsługi – jeżeli zostały wydane 200,00 PLN
Opłata za brak elementów wyposażenia niewymienionych w cenniku Opłata wg cennika autoryzowanego serwisu marki + 30%
Opłata za utratę gwarancji na pojazd zawiniona przez Najemcę lub osobę, której pojazd powierzył 8000,00 PLN
Opłata za palenie tytoniu w pojeździe 500,00 PLN
Opłata za holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 500,00 PLN
Opłata za udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem na podstawie umowy 300,00 PLN
Opłata za wskazanie w umowie każdego dodatkowego Użytkownika 10,00 PLN za jednego Użytkownika za jeden dzień najmu
Opłata za przemieszczenie samochodu poza granice RP bez uzyskania zgody Wynajmującego 1 000,00 PLN
Opłata za zgodę na wyjazd za granicę RP 25,00 PLN za 1 dobę najmu
Opłata za zwłokę w zwrocie samochodu trzykrotności stawki dobowej za każdą rozpoczęta dobę
Opłata za wskazanie osoby odpowiedzialnej z tytułu mandatu lub kary administracyjnej związanej z użytkowaniem samochodu 250,00 PLN
Koszt naprawy blacharsko-lakierniczej, mechanicznej lub innej oraz wymiany elementów wyposażenia Koszt usługi i części wg cennika autoryzowanego serwisu marki + 30%
Opłata za nadprzebieg 0,50 PLN za 1 km
Kaucja 1000,00 PLN
Odbiór i zwrot samochodu poza godzinami pracy oddziału 500 PLN
Przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr – 0,20 zł
Brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 200 zł
Brak lub uszkodzenie kluczyka z pilotem centralnego zamka – 1500 zł
Palenie tytoniu w samochodzie – 500 zł
Usuwanie sierści zwierząt lub regeneracja tapicerki – 800 zł
Zwrot samochodu brudnego z zewnątrz – 120 zł
Standardowe sprzątanie samochodu wewnątrz lub pranie jednego siedziska – 130 zł
Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka nieoryginalnego – 50 zł
Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka oryginalnego – 200 zł
Uszkodzona felga aluminiowa – 1300 zł
Holowanie innych samochodów wynajętym samochodem – 300 zł
Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej – 300 zł
Zniszczenie lub demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego – 2.000 zł
Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) – 8.000 zł
Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP, dodatkowa opłata za każdą dobę pobytu samochodu za granicą – 1000 zł
Niepoinformowanie Wynajmującego o szkodzie lub zdarzeniu – 1.000 zł
Opłata za szkodę z polisy AC (z wyjątkiem szkody całkowitej) – 2.000 zł
Opłata za szkodę z polisy OC Wynajmującego – 3.000 zł
Opłata za szkodę z polisy AC w związku ze szkodą całkowitą – 6.000 zł
Uzupełnienie brakującego paliwa – w/g cennika PKN Orlen + 30%
Brak części wyposażenia samochodu – opłata w/g cennika producenta + marża 40%